Poul Henning Krog

poul_logo_200

Kurser

Ingen af os er beregnet til at stå alene, hverken når livet “kører derud af” eller når “skoen trykker”. Alle bliver vi prøvet af livet og som mennesker har vi meget til fælles, vi skal bare turde åbne op og erkende for os selv og andre, at vi ikke er perfekte. Vi kan lære af hinanden og føle os mindre alene, når vi lytter med de 2 ører vi har – eller selv fortæller til andre. Du er ikke alene – det med garanti.

Fadervor – Himlen og jorden rundt på 40 dage (K)

PsykiaTro - Et Alpha lignende kursus (K)

Prisme7. En metodisk brobygning mellem tro og psykiatri (K)

Partønden. Om håndværket tro, håb og kærlighed (K)

Alting værd. Om at være skabt i Guds billede (K)

Fadervor
Himlen og jorden rundt på 40 dage

Med samme koncept som et Alphakursus tilbydes nu et kursus ud fra bogen Fadervor – Himlen og jorden rundt på 40 dage.

Det første kursus afholdes i uge 29 i 2024 som et spor på SommerOase stævnet ved Horsens. Der er her 5 seminarer fra mandag til fredag.

Det samme kursus kan afholdes i kirker over f.eks. 5 aftener. Det vil fungere ligesom PsykiaTro kurset. Kursusdeltageren har inden hver aften læst de to kapitler, som der tales. Der vil være tid til undervisning, dialog, bøn og enten kaffe eller middag.

Tekst fra bogens finale:  

Fadervor er ikke en remse, men en kærlighedsrelation og livsstil som udleves fra NU til NU. Altid først opad, dernæst indad og udad. Fadervor er som et smukt musikstykke, hvor hver sætning har indvirkningen på hinanden, og skulle vi hænge fast i livets udfordringer, vil Guds galoperende nåde opsøge os.

Vi vil fortsat øve os i at have hovedet i himlen og benene på jorden. Vi må læse og kende den himmelske boligavis, atmosfære og Guds masterplan, for håbet er vigtigt akkurat som troen og kærligheden. Livet i Fadervor handler både nu og i evigheden om Guds vision og tanke for hele universet, alle mennesker og dermed også for os.

Forvandlet af bibelordet og i bøn, ’danser’ vi med en treenig Gud ind i Guds forudberedtegerninger, for Gud vil altid lede os frem i fred og glæde.

Med Fadervor er vi som i en fodboldkamp på det vindende hold. Opskriften er samvær med ’træneren’ samt samspil, mod og visdom i både angreb og forsvar. Vi vil ikke blande dagene sammen, men netop forstå ’i dag’ og ’det daglige’.

Gud vil ikke bede os om noget, han ikke selv giver kraften til, for når alt er sagt, handler Fadervor om et fortroligt samfund med Gud, som er kærlighed.

For booking af kursus:

eller 22978558

PsykiaTro
Et Alpha lignende kursus

Alphakonceptet er afprøvet i mange år.
På samme både kan der nu aftales et lignende koncept med bogen PsykiaTro på 352 sider, der er 16 kapitler.
Ingredienserne er læsning af bogen, foredrag, gruppearbejde, plenum bearbejdning.
Foredrag kan dels være ved et fremmøde og dels som en foredragsvideo v. Poul Henning
Den enkelte model tilpasses den enkelte menighed.
Et aktuelt eksempel er Betania Kirken i Blåhøj:
Temagudstjeneste som appetitvækker
Tilmelding og køb af bog samt forberedelse ved at læse 2-3 kapitler og før hver aften.
Gerne også hjemme prøve at svare på de spørgsmål der er bagerst i bogen til hvert kapitel.
Kursusdeltagerne i menigheden oprettes som en gruppe, hvor links fra foredrag kan downloades,
hvis fremmøde en aften blev forhindret.

Kurser er afholdt i Blåhøj Betania kirken 2023/24 og Thy frikirke forår 24 – 4 aftener og 1 søndag i efteråret. Vestermarkskirken ved Grindsted afholdes kursus i efteråret 24 – 4 aftener.

Seks aftener med foredrag onsdage kl.17-21, her er der gennemgået 2 eller 3 kapitler pr aften.
Hver aften har desuden været med gruppearbejde, spisning og plenumbearbejdning.
Afsluttende gudstjeneste med de sidste 2 kapitler i bogen.
Der udleveres et bevis for gennemført kursus.

For booking af kursus:

eller 22978558

Prisme7
En metodisk brobygning mellem tro og psykiatri (K)

– en højt uddannet læge folder sine hænder og beder til Gud. Hver eneste morgen beder han for sine patienter og medmennesker, for han stoler på bønnens helbredende kraft. Mere end 150 videnskabelige undersøgelser på verdensplan dokumenterer det samme, nemlig at bøn kan besejre sygdomme. Flere og flere fra den såkaldte etablerede lægeverden bruger bøn som medicin, for selv dokumenterbare og alvorlige diagnoser som fx forhøjet blodtryk, kræft og angst kan bønnen have gavnlig effekt på. Ja, lidelserne kan forsvinde over tid eller som dug for solen.

Især fra lægestandens side har der været lagt afstand til troens helbredende kraft. Heldigvis bliver opfattelsen af, at psykiatri og tro er modsætninger langsomt udvisket, og de forvandles til 2 sider af “samme sag” – 2 sider, der supplerer hinanden. Gud er mere end før “lukket ind i varmen” til glæde og gavn for det hele menneske. Det fysiske, psykiske, åndelige og spirituelle spiller uløseligt sammen og det er et faktum, at troende mennesker lever længere end ikke-troende.

På kurset: ‘Prisme7. En metodisk brobygning mellem tro og psykiatri’ tager Lægepræsten sine tilhørere med ind i den verden han færdes i dagligt. Psykiatrien og teologien er i rivende udvikling, begge “retninger” har deres særegne sprog – men barriererne mellem de 2 må og skal falde en for en. Menneskers behov for dybte, mening, forståelse og sammenhæng er stærkt, ikke mindst i vores moderne samfund med et overophedet tempo. De eksistentielle spørgsmål trænger sig naturligt på og skal ikke bare dulmes – man i mange tilfælde gennemleves og nyfortolkes.

Lægepræsten tager på kurset det bedste og mest tankevækkende op fra den nyeste forskning indenfor den tredje bølge af terapi (*ACT = Acceptance and Commitment Therapy), forskningen spejles og betragtes i udvalgte og relevante bibelvers. Summen heraf bliver enestående og vil belyse hvordan mennesker kan hjælpes gennem sygdom, sindets tanker og følelser. Til formålet har Lægepræsten udformet en 7 kantet figur (Prisme7), som med præcision vil validere og dokumentere den ønskede brobygning. Kurset indeholder også praktiske øvelser.

*ACT står for Accept Commitment terapi – her er der fokus på defusion, accept, kontakt med nuet, værdier, engageret handling, selvet som kontekst.

For booking af kursus:

eller 22978558

Partønden
Om håndværket tro, håb og kærlighed (K)

Et kursus over 2 dage, der er spækket med foredrag, samtale, teknikker og praktiske øvelser. Dette kursus henvender sig til alle, der kender til udfordringerne i ægteskabet eller parforholdet. Hvorfor er det vi går galt af hinanden, selv om vi vil det så godt? Hvorfor går der så meget hverdag i den, at vi næsten ikke kan genfinde romantikken igen? De spørgsmål – og mange andre – tager Lægepræsten op på kurset, der tager udgangspunkt i bødgerens oldgamle kunst; tønden. Nej, det er ikke nemt at lave en gammeldags tønde af træ, det kræver teknik, tålmodighed og vilje. Præcis som ægteskabet og parforholdet.

 

 

 

“Tretvundet snor brister ikke så let.” (Præd.4:9-12). Her menes ægteskabet, hvor mand og kvinde hver er en snor og Gud den tredje. Lægepræsten uddyber, hvordan vi styrker vores tretvundne snor og inddrager Gud i de udfordringer vi møder. Hvordan lærer vi at leve sammen i harmoni og være medfølende, kærlige, omsorgsfulde og ydmyge over for hinanden. Selv har PH været lykkeligt gift med Susanne i næsten 40 år og sammen har de 3 børn, 3 svigerbørn og 7 skønne børnebørn – så han ved et og andet om “den slags” og øser gerne af sin erfaring med både hjerte og empati.

For booking af kursus:

eller 22978558

Alting værd
Om at være skabt i Guds billede (K)

I 80’erne og 90’erne dyrkede det moderne menneske selvrealiseringen og det egocentriske ‘jeg’. Selvudvikling var et ufravigeligt mantra for rigtig mange, og mennesker gravede og søgte i sig selv for at finde ind til kernen af “det forjættede land” indert inde. Lad os i al hast slå fast, at foredraget “Alting værd. Om at være skabt i Guds billede” handler om en helt anden form for selvudvikling; Nemlig den, som knytter sig til vores sameksistens med Gud og andre mennesker. I den fremkaldelsesproces findes et kæmpe potentiale.

Fundamentet for dette foredrag er hentet i Salmernes Bog 139, 13-17: «Det var dig, der dannede mine nyrer, du flettede mig sammen i min mors liv. Jeg takker dig, fordi jeg er underfuldt skabt, underfulde er dine gerninger, jeg ved det fuldt ud! Mine knogler var ikke skjult for dig, da jeg blev formet i det skjulte, blev vævet i jordens dyb. Da jeg endnu var foster, havde du mig for øje; alle dagene stod skrevet i din bog, de var formet, før en eneste af dem var kommet. Hvor er dine tanker dyrebare for mig, hvor stor er dog summen af dem, Gud!!»

Du kender det nok. En tanke bliver til handling, handling bliver til vaner og vaner danner vores karakter – og det igennem et helt liv. Vi tumler alle med udfordringen: Hvordan kan mit liv forvaltes i sand bevidsthed og ikke bare være en tilfældighed? I løbet af foredraget kommer en række praktiske øvelser. Grundlæggende handler det om at være solidt funderet ‘indvendigt’ – og at leve indefra og ud. At finde ind til den gave og opgave Gud har tiltænkt netop dig. Hvordan ærer vi som mennesker den dyrebare kendsgerning, at vi er skabt i Guds billede?

Lægepræsten udtrykker det således: ‘Finder jeg min plads, tager jeg den ikke fra en anden.’ Målet er at skrive et personligt livsmandat.

I foredraget inddrages også WHO-5 (WHO-5 velfærdsindekset). Et værktøj, der første gang blev præsenteret på et WHO møde i Stockholm i 1998. De 5 spørgsmål, der stilles har vist sig at være centrale i forbindelse med trivsel og livskvalitet. Redskabet bliver typisk anvendt til før- og eftermålinger af sundheds- og sociale indsatser, der helt eller delvis har til formål at forbedre menneskers trivsel / mentale sundhed på verdensplan. Kan vi tit og ofte svare ja til de 5 spørgsmål, er vi sandsynligvis i trivsel. Er det modsatte tilfældet er der risiko for stress og depression. De mest ramte møder Lægepræsten ind imellem i sit arbejde som læge i lokalpsykiatrien i Svendborg.

Den ultimative dynamik opnåes, når vi kobler 1. del bestående af passager fra Bibelen sammen med 2. del ,WHO-5 velfærdsindekset. Foredraget er velegnet i alle sammenhænge og bidrager med interessante og modellerbare vinklinger på det moderne livs udfordringer. I Prædikerens Bog, kap. 4, v4 i Det Gamle Testamente står der: ” – tomhed og jagen efter vind” og er det sagens kerne? At det moderne menneske har glemt noget vigtigt? Findes der slet ingen moralsk grænse for travlhed?

Varighed: Velegnet til en studielørdag, 2 x 90 min.

For booking af kursus:

eller 22978558

Scroll to Top